Garantinis aptarnavimas

Garantijos apimtis

„UAB Destata Profil“, (toliau „DPonline“) būdama tikra "Fakro" stoglangių kokybe.Suteikia galutiniam vartotojui1) toliau nurodytų gaminių  ilgalaikę garantiją:

Garantijos apimtis                                                                                                                                         Terminas
„Fakro“ stoglangiai                                                                                                                                         5 metai    

"Fakro" stiklo paketas                                                                                                                                    10 metų                                                                                           
„Fakro“ tarpinės
„Fakro“ montavimo gaminiai:
„Fakro“ vidaus apdaila,
„Fakro“ montavimo komplektas,
„Fakro“ garų izoliacija;
„Fakro“ rėmo prailginimas                                                                                                                             5 metai
Pratęsta garantija: „Fakro“ suteikia galutiniam vartotojui papildomą penkerių metų garantiją „Fakro“ stogo langams, įskaitant stiklus, tarpines ir montavimo gaminius, su sąlyga, kad „Fakro“ stogo langų montavimo metu yra naudojamas „Fakro“ montavimo komplektas ESV arba panašūs suderinami analogiškos kokybės gaminiai (siekiant užtikrinti teisingą ir sandarų montavimą) (+ 5 metai, kai taikoma pratęsta garantija)
„Fakro“ šviesos tuneliai                                                                                                                                  5 metai
„Fakro“ užuolaidėlės (neįskaitant išorinių žaliuzių ir elektra valdomų markizių)
„Fakro“ gaminiai rankiniam valdymui                                                                                                             3 metai
„Fakro“ išorinės žaliuzės ir elektra valdomos markizės                                                                             3 metai
„Fakro“ langų ir užuolaidėlių (išskyrus išorinių žaliuzių ir elektra valdomų markizių mechanizmus) valdymo mechanizmai, įskaitant mechanizmus, iš anksto sumontuotus „Fakro“ stogo languose
„Fakro“ elektra valdomi gaminiai, įskaitant „Fakro“ stogo languose įrengtas elektrines detales   3 metai
„Fakro“ išorinių žaliuzių ir „Fakro“ elektra valdomų markizių mechanizmai                                         3 metai
„Fakro“ saulės kolektoriai ir „Fakro“ lankstūs vamzdžiai                                                                          3 metai
„Fakro“ vandens talpų emalės sluoksnis ir antikorozinė danga                                                            3 metai
„Fakro“ siurbliai, plėtimosi talpos bei visos kitos sudėtinės ar papildomos „Fakro“ saulės energijos sistemų dalys, įskaitant sudėtines ar papildomas „Fakro“ vandens talpų dalis                                                                                                                                         2 metai

Garantija išduodama aukščiau paminėtiems gaminiams, esantiems Lietuvos Respublikoje, kurie buvo perduoti pirmajam galutiniam vartotojui2) pagal prekių įsigijimo dokumentus.

Ši garantija neįtakoja galutinio vartotojo teisių pagal taikytinas imperatyvias teisės normas, reguliuojančias vartojimo prekių pardavimą.

Garantijos pradžia

Garantijos terminas prasideda nuo visiškai naujo gaminio perdavimo3) pirmajam galutiniam vartotojui. Tačiau garantijos terminas „Fakro“ vandens talpoms prasideda nuo pagaminimo datos.
Garantinių įsipareigojimų apimtis

Garantija yra suteikiama defektams4), kurių priežastis yra nekokybiška medžiaga, gamybos trūkumai ar konstrukcijos trūkumai5).

Garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, kad bet kokie gaminio defektai, gedimai arba sugadinimas tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti: a) neteisingo montavimo, t.y. montavimo nesilaikant montavimo nurodymų arba (jei tokių nurodymų nėra) dėl nemeistriško sumontavimo, b) sumontavimo už rekomenduojamų montavimo ribų, c) neteisingo arba netinkamo naudojimo; d) netinkamų atsarginių dalių ar reikmenų naudojimo (pvz., elektros tiekimo), e) transportavimo, montavimo arba kitokios gaminio tvarkymo formos; f) gaminio pakeitimų arba g) kitų defektų, gedimų arba sugadinimo, kurie nėra susiję su nekokybiška medžiaga arba gamybos trūkumais. Šis sąrašas nėra išsamus.

Be to, garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, jog bet kokie gaminio defektai, gedimai arba sugadinimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti aplaidumo eksploatuojant gaminį pagal naudojimo/priežiūros instrukcijas ar nurodymus naudotojui, arba kad bet kokių defektų, gedimų arba sugadinimo nebuvo galima išvengti net ir laikantis naudojimo/priežiūros instrukcijų ar nurodymų naudotojui reikalavimų. Šios instrukcijos ar taisyklių vartotojas gali teirautis „Fakro“ arba ieškoti internete adresu www.DPonline.lt ar www.Fakro.com. „Fakro“ vandens talpoms suteikta garantija priklauso nuo galutinio vartotojo reguliariai atliekamo apsauginio magnio anodo patikrinimo.
Rašytinis skundas

Garantiniai įsipareigojimai pradedami vykdyti galutiniam vartotojui garantijos laikotarpiu 6) per du mėnesius nuo to momento, kai galutinis vartotojas pastebėjo arba turėjo pastebėti defektą, pateikus „Fakro“ arba prekybos atstovui, iš kurio jis įsigijo gaminį, rašytinį protestą.

„Fakro“ savo nuožiūra sprendžia, ar gaminį remontuoti, pakeisti jį nauju ar sumokėti galutiniam vartotojui visą pirkimo kainą.
Garantinis remontas

Išskyrus, jei „Fakro“ nusprendžia kitaip, galutinis vartotojas yra atsakingas už gaminio remontą. Į garantinių įsipareigojimų apimtį įeina nemokamas bet kokių atsarginių dalių arba medžiagų, kurios yra reikalingos galutinio vartotojo įsigyto gaminio defekto pašalinimui, pristatymas7).

Jeigu remonto neįmanoma atlikti nesukeliant didelių nepatogumų galutiniam vartotojui, „Fakro“ privalo padengti bet kokias atsarginių dalių ar medžiagų montavimo išlaidas, su remontu susijusio darbo išlaidas ir montuotojo transportavimo arba gaminio siuntimo paslaugų išlaidas, taip pat atlyginti už reikiamą apdengimą brezentu, su sąlyga, kad dėl šių priemonių buvo susitarta su „Fakro“. Galutinis vartotojas turi pagal „Fakro“ nurodymus pateikti gaminį remontui, esant reikalui suteikti priemones ir padengti bet kokias su tuo susijusias išlaidas.
Pakeisto gaminio pristatymas

Keičiant seną gaminį nauju8), naujas gaminys pristatomas nemokamai. Senasis gaminys keičiamas nauju tos pačios rūšies, tipo ir kokybės gaminiu. Jei atitinkamo skundo pateikimo metu gaminys yra nebegaminamas arba nebegaminama tokia pat gaminio versija (forma, spalva, danga, apdaila), „Fakro“ turi teisę pakeisti jį panašiu gaminiu.

Galutinis vartotojas privalo pasiimti naująjį gaminį iš artimiausio „Fakro“ prekybos atstovo, išskyrus, jei susitariama kitaip.

Transportavimas arba siuntimas „Fakro“ ir (arba) prekybos atstovui ir atgal, gaminio išmontavimas ir permontavimas bei apdengimas brezentu arba kitos specialios priemonės turi būti suderintos su „Fakro“ prieš jų įgyvendinimą, o jei dėl jų susitariama, „Fakro“ padengia su tuo susijusias išlaidas.
Pirkimo kainos grąžinimas

Vadovaujantis išankstiniu susitarimu su „Fakro“, galutinis vartotojas grąžina gaminį, o „Fakro“ grąžina galutiniam vartotojui šio sumokėtą pirkimo kainą.
Į garantinių įsipareigojimų apimtį neįeinantys atvejai

Į šių garantinių įsipareigojimų apimtį neįeina:
- nematomų detalių spalvos išblukimas naudojant daiktą įprastiniu būdu;
- spalvos pasikeitimas arba išblukimas, neatsižvelgiant į tai, ar juos sukėlė saulės spindulių poveikis, kondensacija, rūgštusis lietus, aptaškymas druskos tirpalu arba bet kokios kitos priežastys, sukeliančios rūdijimą arba kitokius esminius pokyčius;
- bet kokie kosmetiniai trūkumai, pavyzdžiui, kabinamo audinio arba užuolaidėlių rėmelių, lango stiklo sandarinimo glaisto arba saulės kolektorių pokyčiai;
- šakos medienoje;
- neišvengiamas ir (arba) numanomas gaminio efektyvumo sumažėjimas, įskaitant techninius rodiklius, charakteristikas, taip pat bendruosius efektyvumo nuokrypius;
- natūraliai atsirandantys naudojamų medžiagų pokyčiai;
- veikimo sutrikimas arba ribotas veikimas dėl užstrigimo ar pan. (ledas, sniegas, šakos, kt.);
- trūkumai, įskaitant stiklo spalvos pasikeitimus, šešėlius arba ženklus ant stiklo, kurie buvo gaminio perdavimo metu arba atsirado per garantinį terminą, tačiau pastebimai nepablogina matomumo;
- kitos panašios priežastys, neatsižvelgiant į tai, kad jos gali būti apibūdinamos kaip defektai.

Be to, į garantinių įsipareigojimų apimtį neįeina pakitęs „Fakro“ montavimo gaminių atsparumas garų difuzijai arba šilumos laidumas.

Ši garantija negalioja jokiems kitiems produktams, išskyrus „Garantijos apimtyje“ išvardintus gaminius. Papildomoms detalėms, įskaitant iš anksto įrengtas papildomas detales, galioja gamintojo garantija, jei gamintojas ją suteikia. Šioje garantijoje išdėstytos specialiosios sąlygos, įskaitant garantijos terminą, (palyginkite dalį „Garantijos apimtis“), taikomi kitiems „Fakro“ produktams, neatsižvelgiant į tai, kad šie produktai buvo iš anksto įrengti.

„Fakro“ neprisiima atsakomybės už netiesioginę žalą, įskaitant netiesioginius nuostolius, arba kitokios atsakomybės už gaminį, kurios nenumato imperatyvios teisės normos.

„Fakro“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl įvykių, kurių „Fakro“ negalėjo kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, pramoninius ginčus, gaisrą, karą, terorizmo aktus, importo apribojimus, politinius neramumus, neįprastinius gamtos reiškinius, vandalizmo aktus ar kitokias force majeure aplinkybes.

„Fakro“ neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių gaminius, neatsižvelgiant į tai, kad jie yra parduodami ar demonstruojami kartu su produktais, minimais „Garantijos apimtyje“.

Šie garantiniai įsipareigojimai yra taikomi tiktai su sąlyga, kad už gaminį buvo atsiskaityta pagal aptartas mokėjimo sąlygas.
Į garantinių įsipareigojimų apimtį neįeinančių gaminių remontas

Jei galutinio vartotojo reikalavimas neįeina į garantinių įsipareigojimų apimtį, galutinis vartotojas privalo atlyginti gaminio transportavimo išlaidas į dirbtuves ir iš jų arba montuotojo kelionės išlaidas pas galutinį vartotoją ir atgal. Be to, galutinis vartotojas turi padengti bet kokias išlaidas, įskaitant darbo išlaidas, kurias montuotojas patyrė apžiūrėdamas gaminį, taip pat bet kokias išlaidas, susijusias su gaminio išmontavimu ir permontavimu bei jo apdengimu brezentu ir pan. Jei galutinį vartotoją informavus apie tai, kad darbai neįeina į garantinių įsipareigojimų apimtį, taip pat pateikus šių darbų atlikimo sąmatą, galutinis vartotojas nusprendžia atlikti remontą, jis papildomai sumoka už bet kokias panaudotas atsargines dalis ir patirtas darbo išlaidas.
Pastabos – Prieš tai esančių nuostatų papildomi paaiškinimai

1 pastaba:
„Galutinis vartotojas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuriam priklauso gaminys ir kuris neįsigijo gaminio siekdamas jį perparduoti arba sumontuoti verslo metu.

2 pastaba:
„Pirmasis galutinis vartotojas“ reiškia galutinį vartotoją (palyginkite 1 pastabą), kuris pirmiausiai įsigyja gaminį iš „Fakro“, prekybos atstovo arba kito fizinio arba juridinio asmens ir perparduoda arba sumontuoja gaminį verslo eigoje.

3 pastaba:
Jei galutinis vartotojas negali dokumentais pagrįsti gaminio perdavimo datos, „Fakro“ pasilieka teisę nustatyti garantijos pradžios datą pagal dokumentus, iš kurių galima spręsti apie galimą pagaminimo datą.

4 pastaba:
Garantiniai įsipareigojimai taikomi, jei, remiantis gamybos metu esančiomis techninėmis žiniomis, defektas buvo nustatytas. Be to, minėtu metu turi būti nustatyta defekto priežastis.

5 pastaba:
Bet kokie skirtumai tarp įsigijimo metu galiojančių standartų (įskaitant, pvz., CE žymėjimo standartus) ir (teisėtos) gaminio išvaizdos pagal atitinkamus standartus, galiojančius gaminio gamybos metu, nėra traktuojami kaip defektai arba gedimai, įeinantys į garantinių įsipareigojimų apimtį.

Gaminio elektromagnetinė spinduliuotė arba kitokia emisija (ar panašus reiškinys) nėra priskiriami defektams arba gedimams, neatsižvelgiant į tai, ar minėta savybė gali turėti įtakos kitiems objektams, jei (teisėta) gaminio išvaizda atitinka gaminio gamybos metu galiojančius emisijos standartus. Galiausiai, bet koks gaminio jautrumas išorinei radiacijai nėra priskiriamas defektams arba trūkumams, jeigu gaminys atitinka gamybos metu galiojančius privalomus standartus.

6 pastaba:
Galutinis vartotojas turi pagrįsti dokumentais, kad garantijos terminas nėra pasibaigęs.

7 pastaba:
Pakeitus „Fakro“ gaminių, kuriems yra suteikta garantija, atsargines dalis, nuo jų perdavimo datos „Fakro“ suteikia naują garantinį terminą (kuris sutampa su “Garantijos apimtyje” nurodyto gaminio ar papildomų detalių garantijos terminu) atsarginių dalių defektams ir defektams, kurie atsirado dėl nekokybiškų medžiagų arba gamybos trūkumų ar konstrukcijos trūkumų tokiomis pat sąlygomis, kokios yra taikomos šiai garantijai.

Jei „Fakro“ atlieka gaminio remontą pagal šią garantiją, likęs gaminio garantijos terminas pratęsiamas tiek, kiek praėjo laiko nuo skundo pateikimo iki garantinio remonto užbaigimo.

8 pastaba:
Naujas garantijos terminas (sutampantis su „Garantijos apimtyje“ nurodytu nauju gaminio arba papildomų detalių garantijos terminu), prasidedantis nuo gaminio pakeitimo nauju, yra taikomas naujajam gaminiui tokiomis pat sąlygomis, kokios yra taikomos šiai garantijai.

 

@2010 m. UAB Destata Profil